Events

Rib Eye with King Mushroom

26150 Novi Road, Novi, MI 48375

Pork Chops with Chefs Special Sauce

26150 Novi Road, Novi, MI 48375

Beef with Chinese Broccoli

26150 Novi Road, Novi, MI 48375

Beef with Chinese Broccoli

26150 Novi Road, Novi, MI 48375

Short Ribs with Maggie Sauce

26150 Novi Road, Novi, MI 48375

Short Ribs with Maggie Sauce

26150 Novi Road, Novi, MI 48375

Honey Glazed Walnut Shrimp

26150 Novi Road, Novi, MI 48375